Śledź nas na Instagramie Śledź nas na Facebooku Śledź nas na Social Mediach

Śledź nas

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SENSUMMARE.PL

 • § 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy SENSUM MARE Dermocosmetics, dostępny pod adresem internetowym sensummare.pl prowadzony jest przez Sensum Mare Dermocosmetics Łukasz Kołodziejek i Wspólnik sp. jawna z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000672177, NIP 5213775437, REGON 366975169. Adres zwrotów: SENSUM MARE, ul. Cypryjska 2A, 02-764 Warszawa.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu i określa zasady i tryb zawierania z Klientami Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Klientami Sklepu Internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 • § 2

Definicje

Sprzedawca – Sensum Mare Dermocosmetics Łukasz Kołodziejek i Wspólnik Sp. jawna z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 56 LOK. 100, kod pocztowy 02-797, NIP 5213775437, REGON 366975169

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sensummare.pl
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą.
 7. Konto Klienta w Sklepie – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień;
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary (produkty lub zestawy) do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie internetowym, która może być przedmiotem umowy sprzedaży szczegółowo określoną w zamówieniu.
 12. Umowa Sprzedaży/Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późn. zm. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380), dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki;
 13. Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub za pomocą sms, za ich zgodą, cyklicznych informacji na temat Sklepu, informacji o Towarach, nowościach i promocjach marki Sensum Mare oraz jej partnerów handlowych.

 

 • § 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: SENSUM MARE, ul. Cypryjska 2A, 02-764 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@sensummare.pl
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 27 1050 1025 1000 0092 4057 4526.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

 

 • § 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa akceptująca pliki typu „cookies”,
 2. Poprawne działanie Sklepu Internetowego nie jest gwarantowane dla każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania Klienta. Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu niepoprawnego działania Sklepu Internetowego lub jego poszczególnych funkcji.
 • § 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może zaakceptować, wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego lub dostosować ustawienia „cookies” do swoich preferencji. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie, pod linkiem: Polityka cookies – SensumMare
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, posiadającej numer NIP: 7792369887, REGON: 301345068, o kapitale zakładowym 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) opłaconym w całości, na podstawie regulaminu dostępnego pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.

 

 • § 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres dostarczenia przesyłki, telefon kontaktowy oraz adres e-mail Kupującego.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 • § 7

Zasady składania Zamówienia

 1. Każdorazowe rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym samo przeglądanie oferowanych Towarów, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności i Polityki Cookies.
 2. Każdorazowe zamówienie Towarów w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego www.sensummare.pl
 3. Dokonywanie zamówień w Sklepie internetowym możliwe jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:
 5. a) Kliknąć na stronie www.sensummare.pl w zakładkę KOSMETYKI; wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk “Dodaj do koszyka”;
 6. b) Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 7. c) Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa zamówionego Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia;
 8. d) Kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”/ oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;
 9. e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt regulaminu.

 

 • § 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy pojedynczych Towarach oraz przy zestawach stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy podczas składania Zamówienia.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:
  • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa (InPost, DPD)
  • Przesyłka za pośrednictwem paczkomatu InPost
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przy odbiorze (przy przesyłce kurierskiej)
  • Przelewy24: szybki przelew, płatność kartą kredytową
  • PayPal
  • PayPo
  • BLIK
  • ApplePay
  • Google Pay
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.
 5. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

 

 • § 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

  – płatności szybkim przelewem lub płatność kartą kredytową Klient obowiązany jest do dokonania płatności w momencie składania Zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  – płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 4. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w przeciągu 3 dni roboczych (chyba, że na stronie widnieje informacja przy produkcie lub w podsumowaniu zamówienia o wydłużonym terminie dostawy), przy czym termin liczony jest od daty zaksięgowania pełnej ceny towaru wraz z kosztem przesyłki. W przypadku przesyłek pobraniowych termin 3 dni roboczych liczony jest od prawidłowo złożonego Zamówienia przez Kupującego.
 5. W przypadku większych akcji promocyjnych prowadzonych przez Sklep internetowy, termin dostawy może ulec wydłużeniu.
 6. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7. Standardowa Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Możliwa jest wysyłka Towarów za granicę po wcześniejszym ustaleniu tego ze Sprzedającym korzystając z formy kontaktu wyszczególnionej w § 3. Wysyłka za granicę będzie każdorazowo wyceniona indywidualnie zależnie od miejsca wysyłki, ilości zamówionych Produktów oraz formy dostarczenia.

 

 • § 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu Towaru oraz oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Konsument powinien niezwłocznie odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w pkt. 1 § 3, wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni od daty złożenia zamówienia.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także w przypadku kiedy ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 8. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021r., prawo do zwrotu towaru opisane §10 – prawo do odstąpienia od umowy, odnosi się również, do tzw. jednoosobowych przedsiębiorców tj. osób fizycznych dokonujących transakcji bezpośrednio związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, o ile transakcje te nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego.
 9. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania, co oznacza, że zarówno produkt, jak i jego opakowanie musi znajdować się w nienaruszonym stanie.
 10. Zwracany w ramach odstąpienia od umowy towar będzie przyjęty pod warunkiem okazania dowodu zakupu.
 11. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu produktów zakupionych innymi kanałami, tj. od innych dystrybutorów, w sklepach stacjonarnych i internetowych podmiotów trzecich. Zwroty dotyczące towarów zakupionych w inny sposób, niż poprzez Sklep internetowy Sprzedawcy, powinny być zgłaszane w miejscu ich zakupu.

 

 • § 11

Rękojmia

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia), przez okres dwóch lat od daty zakupu. Zgodnie zobowiązującymi przepisami sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną (np. jest wadliwy, uszkodzony, niekompletny) lub prawną.
 2. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 3. a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny – w proporcji, w jakiej wartość rzeczy wadliwej pozostaje w stosunku do wartości rzeczy niewadliwej;
 4. b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy -skutkujące obowiązkiem zwrotu wzajemnie spełnionych świadczeń – uprawnienie to przysługuje jedynie w sytuacji, w której wada rzeczy jest istotna, czyli uniemożliwiająca korzystanie z niej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i właściwościami;
 5. c) złożyć oświadczenie o żądaniu wymiany rzeczy na wolną od wad – jeżeli Sprzedawca posiada jeszcze taką samą rzecz wolną od wad;
 6. Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia.
 7. Rękojmia będzie rozpatrzona przez Sprzedawcę pod warunkiem okazania dowodu zakupu.
 8. Sprzedawca nie będzie przyjmował zgłoszeń w ramach rękojmi produktów zakupionych innymi kanałami, tj. od innych dystrybutorów, w sklepach stacjonarnych i internetowych podmiotów trzecich. Rękojmia dotycząca towarów zakupionych w inny sposób, niż poprzez Sklep internetowy Sprzedawcy, powinna być zgłaszana w miejscu ich zakupu.
 9. Sprzedawca informuje, że subiektywne odczucia Kupującego dotyczące jego indywidualnych preferencji (np. zapach czy kolor Towaru nie odpowiadają kupującemu) nie oznaczają, że produkt ma wady w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi i nie podlegają reklamacji z tego tytułu.

 

 • § 12

Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację (imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail) oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru (żądanie zwrotu kosztów zakupu Towaru, naprawienia wady, wymiany na nowy, nieuszkodzony Towar lub obniżenie opłaty za Towar), należy również przedstawić dowód wady w postaci dokumentacji zdjęciowej lub nagrania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 pkt.1 niniejszego Regulaminu na koszt Kupującego. Sprzedawca zastrzega, że nie będzie przyjmować Towarów odsyłanych za pobraniem.
 7. Sprzedawca będzie rozpatrywał reklamacje pod warunkiem dostarczenia dowodu zakupu i zastrzega, że reklamacja na produkty zakupione innymi kanałami niż poprzez sklep internetowy Sprzedawcy, tj. od innych dystrybutorów, w sklepach stacjonarnych i internetowych podmiotów trzecich, powinna być zgłaszana w miejscu ich zakupu.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z kosztami przesyłki.

 

 • § 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz polityki cookies zostały zawarte w Polityce prywatności, dostępnej pod linkiem: www.sensummare.pl/polityka-prywatnosci/.

 

 • § 14

Newsletter

 

 1. Newsletter to usługa polegająca na okresowym przesyłaniu biuletynu informacyjnego i wiadomości o charakterze marketingowym, którego nadawcą jest marka SENSUM MARE, zawierającego oferty marki oraz jej partnerów handlowych, na podany przez klienta adres e-mail lub numer telefonu GSM.
 2. Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na subskrypcję (usługę) Newslettera, wyrażając zgodę poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na podany przez Klienta adres mailowy lub / i numer telefonu. W momencie wyrażenia zgody na subskrypcję dochodzi do zawarcia między Klientem a Sprzedawcą do nieodpłatnej umowy świadczenia usług Newslettera.
 3. Klient może w dowolnym momencie odwołać subskrypcję (usługę) Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Odwołanie subskrypcji Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi. Odwołania subskrypcji można dokonać klikając w link: Wypis z newslettera.
 4. W ramach podziękowania za potwierdzenie subskrypcji Newslettera Klient otrzyma indywidualny kod rabatowy w wysokości 40 zł brutto, do wykorzystania w dowolnym momencie, przy zakupie za minimum 199 zł. Rabat ten nie łączy się z żadnymi innymi kodami rabatowymi ani innymi promocjami na stronie. Wartość rabatu nie podlega wymianie na gotówkę ani żadną inną formę korzyści.
 5. Administratorem danych osobowych jest SENSUM MARE DERMOCOSMETICS ŁUKASZ KOŁODZIEJEK I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, Al. KEN 56 lok. 100, NIP: 521-377-54-37, REGON: 366975169.
 6. Przechowywanie i wykorzystanie danych osobowych odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” stosowane od 25.05.2018 r.; Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia10 maja 2018 r.
 • § 15

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedającemu przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedającego jest zabronione.
 2. Nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 7. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności Rzecznicy Praw Konsumenta lub Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto Klient może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od listopada 2023r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

wzór formularza odstąpienia od umowy

Formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji.

Adresat: „SENSUM MARE, ul. Cypryjska 2A, 02-764 Warszawa

e-mail: kontakt@sensummare.pl

Używamy plików cookies. Dzięki nim strona działa prawidłowo, a Ty możesz z niej łatwiej korzystać.

Zamknij